Regulamin

§ 1 Zakres ważności Regulaminu, zmiany Regulaminu

 1. 1.1 Witold Czepiżak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Obrońców Pokoju 42/2, 66-400 prowadzącego działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r., zwany dalej operatorem, jest m.in. operatorem gier online („Gier”) umieszczonych na domenie (epicserwer.pl lub epicrpg.pl) najwyższego poziomu, jak również subdomenach i aliasach tych domen. Użytkownicy („Użytkownicy”) mogą korzystać z Gier klienta gry Minecraft.

  Usługi związane z Grami, w tym dostęp do profili Użytkowników, (zwanych dalej łącznie „Usługami”) podlegają wyłącznie niniejszym Regulaminom,. Z regulaminem można zapoznać się na stronach www operatora. W każdej chwili możliwy jest wgląd w treść Regulaminu. Poza Regulaminem, Użytkowników obowiązują zasady i instrukcje do Trybu (rozumiany, przez podserwer sieci operatora), jeżeli są one dostępne jest to napisane podczas wejścia na Tryb lub opublikowane na stronach www. W przypadku gdy postanowienia Regulaminu są sprzeczne z zasadami lub instrukcjami poszczególnych Trybów, za wiążące uznaje się postanowienia Regulaminu. Poszczególne tryby mogą zawierać dodatkowe warunki użytkowania.
 2. 1.2 Poprzez akceptację postanowień Regulaminu strony zawierają między sobą Umowę Licencyjną. W przypadku rejestracji na serwer Minecraft, Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu związane z Usługami operatora przez rejestrację.
 3. 1.3 Operator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu oraz innych warunków ze skutkiem na przyszłość. operator dokona tych zmian tylko w przypadkach uzasadnionych, w szczególności związanych z rozwojem technicznym, rozszerzeniem oferty operatora, zmianami w prawie lub w orzecznictwie, lub w innych równie istotnych przypadkach. W sytuacjach gdy zmiany mogłyby poważnie zachwiać umowną równowagą pomiędzy stronami, zmiany takie nie wejdą w życie. W pozostałych przypadkach wprowadzenie zmian będzie wymagało zgody Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w Regulaminie podczas logowania się , Obsługa Gry informuje Użytkownika o zmianach na platformie Discord.
 4. 1.4 Jeżeli Użytkownik nie wyśle zespołowi Zespołowi Gry sprzeciwu wobec zmian w Regulaminie podczas Okresu Wypowiedzenia lub będzie korzystał z Gry mimo wejścia w życie zmian, wówczas Użytkownik taki będzie podlegał nowym, zmienionym postanowieniom Regulaminu.

§ 2 Zawarcie umowy, bezpłatna Umowa Licencyjna

 1. 2.1 Użytkownik oświadcza, że korzysta z oprogramowania pochodzącego z legalnego źródła, operator I Obsługa Gry nie ponoszą odpowiedzialności prawnej oraz technicznej z tego tytułu.
 2. 2.2 Użytkownik ma prawo zawrzeć z operatorem umowę o darmowe korzystanie z Gier poprzez klienta Minecraft (zwaną dalej „Umową Licencyjną”). Użytkownik nie ma natomiast prawa do roszczeń względem Umowy Licencyjnej ani względem korzystania z Usług oraz Usług Premium. Umowa Licencyjna może zostać wypowiedziana przez operatora lub przez Użytkownika w dowolnej chwili oraz bez podania przyczyn, a świadczenie Usług przerwane – również w dowolnej chwili i bez podania przyczyn.
 3. 2.3 Poza usługami bezpłatnej Umowy Licencyjnej zgodnie z § 2.3, operator świadczy również Usługi odpłatne („Usługi Premium”). Użytkownik ma prawo, lecz nie jest zobowiązany, do korzystania z Usług Premium. Przed nabyciem Usługi Premium Użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności uiszczenia opłaty przy pomocy czytelnego komunikatu, po czym będzie musiał wyraźnie potwierdzić nabycie Usługi Premium. Szczegóły dotyczące Usług Premium, w szczególności zawieranie umowy, opis danych Usług Premium, ich odpłatność i informacje o możliwości odwołania się, opisane są w § 8 – „Umowa Licencyjna Premium”.
 4. 2.4 Umowa Licencyjna zawierana jest z operatorem. Więcej informacji o operatorze, w szczególności dane kontaktowe (telefaks, e-mail), numer w rejestrze handlowym oraz nazwiska przedstawicieli, można znaleźć na naszych stronach www w zakładce „Kontakt”.

§ 3 Nazwa

 1. 3.1 Użytkownik wybiera w Grach nazwę gracza jako pseudonim, którym posługuje się w Grach („Nazwa”). Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw do przydziału konkretnej Nazwy.
 2. 3.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia bez zgody Użytkownika wybranej przez niego Nazwy z przyczyn technicznych, etycznych lub prawnych.

§ 4 Konta

 1. 4.1 Zabrania się przekazywania Konta innym osobom, nieodpłatnie lub odpłatnie, bez uzyskania wyraźnej zgody Obsługi Gry.
 2. 4.2 Użytkownik będzie utrzymywał dane logowania, hasła i inne dane dostępu (zwane dalej łącznie „Danymi Dostępu”) w tajemnicy i niezwłocznie powiadomi operatora w przypadku, gdy osoba trzecia pozna Dane Dostępu lub w wypadku podejrzeń co do wystąpienia takiej sytuacji. W takich przypadkach Użytkownik zmieni Dane Dostępu lub pozwoli zmienić je Obsłudze Gry. Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Użytkownik odzyska prawo do korzystania z Usług, gdy tylko, według oceny Obsługi Gry, ryzyko nadużyć Danych Dostępu Użytkownika przez osoby trzecie zostanie wykluczone.
 3. 4.3 Jeżeli osoba trzecia będzie korzystać z Konta Użytkownika, ponieważ z jego winy uzyskała ona dostęp do Danych Dostępu Użytkownika, wówczas będzie to traktowane tak, jakby to Użytkownik osobiście korzystał z Konta.
 4. 4.4 Zabronione jest korzystanie z Konta innego Użytkownika.
 5. 4.5 W przypadku podejrzeń, że Dane Dostępu zostały przejęte przez osoby trzecie, operator ma prawo, ale nie obowiązek, do niezapowiedzianej zmiany Danych Dostępu lub zablokowania Konta. Operator niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika i na żądanie, po upłynięciu odpowiedniego czasu, przekaże Użytkownikowi nowe Dane Dostępu. Użytkownik nie ma prawa do dalszych roszczeń w przypadku tymczasowej blokady Konta lub zmiany Danych Dostępu.

§ 5 Wymagania sprzętowe

 1. Użytkowanie Gier możliwe jest tylko przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze, posiadającym połączenie z Internetem („Urządzenie”). Do oprogramowania tego zalicza się klient Minecraft, połączenie z Internetem, system operacyjny, ewentualne dodatki, np. Java i Flash, oraz tzw. klienci konieczni do korzystania z danej Gry. Koszty takiego oprogramowania, jego instalacji, jak również połączenia z Internetem ponosi Użytkownik. Utrzymanie Urządzenia w stanie umożliwiającym korzystanie z Gier należy do Użytkownika. Operator nie oferuje w tym względzie pomocy technicznej.

§ 6 Zakres oferty

 1. 6.1 Operator udostępnia Gry i pozostałe Usługi w zakresie swoich możliwości technicznych i eksploatacyjnych. Z Gier może korzystać każdy Użytkownik, który zawarł z operatorem Umowę Licencyjną i tym samym posiada Konto.
 2. 6.2 Wszystkie oferowane przez operatora Gry, Usługi, Usługi Premium, jak również Przedmioty i waluty w Grach, będą, według uznania Obsługi Gry, przerabiane i aktualizowane, aby były atrakcyjne dla możliwie największego kręgu Użytkowników. W związku z tym Użytkownik ma możliwość korzystania z danej Gry, Usług, Usług Premium, Przedmiotów i waluty tylko w przypadku posiadania aktualnej wersji klienta Minecraft.
 3. 6.3 Operator zastrzega sobie prawo do przerwania obsługi Gier lub jakichkolwiek ich części bez podania powodu.

§ 7 Umowa Licencyjna Premium

 1. 7.1 Zawarcie umowy o świadczenie Usług Premium („Umowa Licencyjna Premium”), , następuje po wyborze Usługi Premium przez kliknięcie przycisku „Przejdź do Płatności” (lub podobny) oraz akceptacji Usługi przez zapłatę operatorowi.
 2. 7.2 Nabycie Usług Premium dotyczy treści, funkcji i wymagań Usług Premium dostępnych w chwili złożenia zamówienia na stronach www, a także treści, funkcji i wymagań Usług Premium określonych w otrzymanym potwierdzeniu nabycia tych Usług.
 3. 7.3 Z reguły Użytkownik może korzystać z konta premium (rozumianym przez konto z Usługą Premium).
 4. 7.4 Usługi Premium można nabywać tylko poprzez każdorazowe zamówienie. Nie istnieje możliwość złożenia zlecenia stałego ani uiszczania regularnych wpłat w celu nabycia Usług Premium.
 5. 7.5 Za cenę Usługi Premium uznaje się jej cenę w chwili złożenia zamówienia na stronie www operatora oraz cenę widoczną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W ceny wliczone są ewentualne podatki.
 6. 7.6 Część opłat i kosztów pobieranych przez niektórych operatorów płatności może nie być wliczona w podaną cenę. Jeżeli wybrany przez Użytkownika operator płatności będzie żądał dodatkowych opłat lub pokrycia kosztów, Użytkownik zostanie o tym wyraźnie powiadomiony. Przed dokonaniem płatności Użytkownik może zmienić operatora płatności. operator nie ma wpływu na narzucane przez operatora płatności opłaty lub koszty. Wiążących prawnie informacji o pobieranych opłatach i kosztach może udzielić wyłącznie dany operator płatności.
 7. 7.7 Symulowane w Grach waluty (np. punkty Premium) stanowią Usługi Premium i nie są prawdziwymi pieniędzmi. Wymiana Usług Premium (m.in. wirtualnych walut) z powrotem na prawdziwe pieniądze nie jest możliwa.
 8. 7.8 Za zakup Usług Premium Użytkownik płaci z góry.
 9. 7.9 Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec operatora za wszelkie koszty związane z anulowaniem transakcji lub ponownym obciążeniem, np. ze względu na brak środków na koncie. W takich sytuacjach Użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty związane z taką opłatą (np. opłaty pobierane przez operatora płatności). Operator zastrzega sobie prawo do pobrania tych opłat łącznie z początkową opłatą za Usługę Premium z Konta Użytkownika.
 10. 7.10 W ramach aktualizacji Gier zgodnie z § 6.2 i § 6.3 niniejszych Regulaminu, operator zastrzega sobie przyszłe prawo do wprowadzania nowych, jak również zmiany i usuwania dotychczasowych Usług Premium, Przedmiotów lub walut. W przypadku takich zmian lub przerwania Usług, operator pozostawi Użytkownikowi ustalony wcześniej okres czasu na wykorzystanie np.zakupionych Przedmiotów i walut. Ponadto operator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Użytkownikowi zamiany punktów Premium, zakupionych Usług Premium czasowych na Vouchery, które można wykorzystać w inny sposób. W przypadku usunięcia danego trybu, Użytkownik ma prawo do zamiany odpłatnie nabytych punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut (po faktycznym usunięciu danego trybu) na Vouchery, które można wykorzystać w innych trybach, w tym celu Użytkownik musi się skontaktować z operatorem w celu policzenia wartości usług w terminie nie większym, niż tydzień od zamknięcia trybu. Użytkownik nie ma prawa do dalszych roszczeń.
 11. 7.11 Operator ma prawo do zmiany cen Usług Premium według własnego uznania.

§ 8 Czas trwania Umowy i wypowiedzenie Umowy

 1. 8.1 Umowa Licencyjna zostaje zawarta między Użytkownikiem a operatorem na czas nieokreślony. Świadczenie Usług Premium może podlegać innym postanowieniom.
 2. 8.2 Umowa Licencyjna jest zawierana na czas nieokreślony, ale może być wypowiedziana w każdej chwili bez podania powodu.
 3. 8.3 Powyższe postanowienia nie naruszają prawa stron do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej lub Umowy Licencyjnej Premium w dowolnej chwili z ważnego powodu.
 4. 8.4 Operator ma szczególne, lecz nie wyłączne prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej z ważnych powodów lub dania innej kary, gdy:
  1. Użytkownik łamie zasady gry, prawo lub postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik popełnia czyn karalny lub narusza postanowienia § 9 lub § 10.2.
 5. 8.5 Ze względów technicznych, całkowite usunięcie Konta i danych Użytkownika może nastąpić z kilkudniowym opóźnieniem.

§ 9 Bezpieczeństwo, cheating

 1. 9.1 Użytkownikowi nie wolno korzystać z mechanizmów, oprogramowania, ani innych procedur mogących zakłócić pracę systemów operatora. Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych środków, które mogą spowodować przeciążenie systemów. Niedozwolone jest korzystanie ze specjalnego oprogramowania (np. skryptów), w szczególności służącego do regularnego lub automatycznego sterowania Grami lub poszczególnymi ich funkcjami (boty, makra), jak również programów do odtwarzania lub analizy Gier.
 2. 9.2 Zabrania się wykorzystywania tzw. bugów lub błędów w programowaniu Gier do czerpania korzyści dla siebie i/lub innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać wszystkie wykryte bugi i błędy Zespołowi Gry. Jeżeli Użytkownik zdążył już czerpać korzyści z błędu, wówczas, o ile to możliwe, powinien je zwrócić. Umyślne czerpanie korzyści z bugów lub błędów, jak również publikowanie sposobu ich wykorzystania w Internecie lub na urządzeniu przenośnym, może być podstawą nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej i usunięcia Konta.
 3. 9.3 Zabrania się korzystania z oprogramowania umożliwiającego tzw. datamining lub gromadzącego w inny sposób informacje związane z Grami.
 4. 9.4 Zabrania się korzystania z Przedmiotów poza Grami, kupowania lub sprzedawania Przedmiotów za prawdziwe pieniądze oraz wymieniania się nimi.
 5. 9.5 Zakazuje się używania wszelkiego rodzaju wspomagaczy ułatwiających grę takich jak np. Huzuni, Vape, Flux, Wurst, Flare, Auto Clicker, Macro, Autohotkey, TinyTask, CheatEngine, X-Ray oraz modyfikacji typu Map Downlonder. Przyznanie się do ich używania/posiadania podczas sprawdzania jest równoznaczne z ich używaniem. Dozwolonymi modyfikacjami są: Optifine, Minimap, Armor/Effect Status, Replay Mod, Laby Mod, BlazingPack, LunarClient, Better PvP oraz Shaders.
 6. 9.6 Obsługa Gry posiada prawo do nałożenia kary na gracza w postaci ostrzeżenia, usunięcia z Gry (czasowego lub stałego), zablokowania (czasowego lub stałego), utraty przedmiotów lub przywilejów, w zależności od sposobu złamania regulaminu, według nieokreślonego taryfikatora
 7. 9.7 Obsługa Gry ma prawo kontrolowania gry na serwerze, a w szczególności pilnowania przestrzegania wszelkich punktów regulaminów i Regulaminu.
 8. 9.8 Obsługa Gry serwera ma prawo do wezwania gracza na sprawdzanie go pod kątem posiadanych wspomagaczy, gracz ma prawo odmówić sprawdzania jednak w takim przypadku poddaje się dobrowolnie karze.
 9. 9.9 Obsługa Gry w trakcie sprawdzania ma prawo do pobrania dodatkowych programów sprawdzających ostatnio używane oprogramowanie np. "UserAssistView" lub "Process Hacker 2". W przypadku odmowy Obsługa Gry ma prawo do nadania kary.
 10. 9.10 Użytkownik podczas wezwania na sprawdzanie/weryfikacje posiadanych ewentualnych nielegalnych programów nie może:
  1. modyfikować/usuwać folderów lub plików,
  2. specjalnie rozłączyć się podczas udostępniania ekranu,
  3. utrudniać sprawdzania Obsłudze Gry.
 11. 9.11 W przypadku gdy członek Obsługi Gry ma pewność do tego, że gracz posiada wspomagacze, może go zbanować bez wcześniejszego sprawdzania plików gry.
 12. 9.12 Użytkownik ma prawo odwołać się od kary, gdy uważa że dostał karę niesłusznie w terminie tygodnia od nadania kary na kanale Serwerze Operatora Discord na kanale o nazwie "Skargi" lub podobnej. W tym celu Użykownik musi się stosować do wzoru podanego na kanale.

§ 10 Obowiązki Użytkownika

 1. 10.1 Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie, w instrukcjach lub w regulaminach do Trybów, jak również stosować się do wszelkich zaleceń operatora, dotyczy to także zaleceń administracji
 2. 10.2 Ponadto, niedozwolone są wszelkie czynności, które mogą zakłócić funkcjonowanie Gier i relacje pomiędzy Użytkownikami. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:
  1. wybierać Nazwy Użytkownika, która narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa osobiste, nazwy towarowe, nazwy firmowe itp.) lub wykracza poza dobre obyczaje, np. narusza uczucia religijne, jest rasistowska lub w inny sposób dyskryminująca. Obsługa Gry jednoznacznie potępia tego typu zachowania.
  2. wybierać jako Nazwy Użytkownika adresu e-mail lub adresu internetowego lub numeru telefonu.
  3. podszywać się pod kogoś innego lub sugerować przynależnośc do Obsługi Gry.
  4. zamieszczać obraźliwych, dokuczliwych, zawierających groźby lub oszczerczych treści lub linków do stron osób trzecich zawierających tego rodzaju treści, niezależnie od tego, czy dotyczą one innych Użytkowników, Obsługi Gry, czy też innych osób lub podmiotów.
  5. zamieszczać treści dyskryminujących (np. słów nienawiści wobec jakichkolwiek grup, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym, niepełnosprawności fizycznej i umysłowej, płciowym, wiekowym, statusu weterana lub orientacji seksualnej), politycznych, nieobyczajnych, niemoralnych, pornograficznych, nieprzyzwoitych, nakłaniających do przemocy, seksistowskich, ekstremistycznych treści lewicowych lub prawicowych oraz treści naruszających prawo, w szczególności prawo mające na celu ochronę dzieci i młodzieży, linków stron osób trzecich zawierających takie treści, a także reklamowania, oferowania i rozprowadzania produktów naruszających powyższe zasady.
  6. łamać lub namawiać do łamania obowiązującego prawa, lub zamieszczać linków przekierowujących do tego rodzaju treści.
  7. bez upoważnienia zamieszczać, powielać i szerzyć treści chronionych prawem (np. prawem autorskim, firmowym, patentowym lub prawem o wzorach użytkowych) lub udzielać do nich dostępu. reklamować, oferować lub rozprowadzać produktów lub usług.
  8. podejmować lub propagować nieuczciwej konkurencji, w tym marketingu wielopoziomowego (np. łańcuszek internetowy lub piramida finansowa).
  9. nakłaniać innych Użytkowników do podania danych osobowych w celach komercyjnych, niezgodnych z prawem lub w celu zdobycia danych dostępu Użytkowników.
  10. organizować lub reklamować działań komercyjnych osób trzecich (również poprzez linki), takich jak ogłoszenia, gry z nagrodami, konkursy, losowania, transakcje wymienne, piramidy finansowe itp.
  11. powielać i udostępniać podobizny innej osoby bez pisemnej zgody takiej osoby.
  12. udostępniać danych osobowych i danych poufnych bez upoważnienia.
  13. korzystać z Usług w celach zarobkowych.
  14. publikować ani propagować treści, które mogą powodować uszkodzenia sieci, serwerów lub innych elementów infrastruktury programów, zakłócać ich pracę lub atakować je (np. poprzez rozprzestrzenianie robaków, trojanów, wirusów, oprogramowania spyware, oprogramowania do phishingu itp.).
 3. 10.3 Umyślne umieszczanie fałszywych lub niedozwolonych treści, treści naruszających postanowienia § 10 i § 11.2 lub nadużywanie danych może być podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. Ponadto operator zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych na tle powyższych działań.
 4. 10.4 Obsługa Gry ma prawo usuwać zamieszczane przez Użytkowników treści. Odnosi się to zwłaszcza do treści naruszających postanowienia Regulaminu.

§ 11 Dostępność

 1. Operator gwarantuje jak najwyższą dostępność Gier w skali roku. Czas ten nie uwzględnia okresowych konserwacji Gier, które możliwe są tylko w trybie offline, jak również przerw spowodowanych siłą wyższą, manipulacją osób trzecich lub innymi problemami, na które operator i jej podwykonawcy nie mają wpływu. Operator odpowiada za niedostępność Gier tylko w przypadku celowego powodowania niedostępności, rażącego zaniedbania lub spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia.

§ 12 Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

 1. 12.1 Po wykryciu braków, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie je zgłosić. Brak taki należy dokumentować w formie pisemnej i przesyłać do zespołu operatora na platformie Discord.
 2. 12.2 Gwarancja nie obejmuje braków spowodowanych działaniami zewnętrznymi, błędami użytkowania lub siłą wyższą.
 3. 12.3 W miarę możliwości Użytkownik zobowiązuje się współpracować z Obsługą Gry w celu usunięcia braków.
 4. 12.3 Z zasady Obsługa Gry I operator zrzeka się odpowiedzialności innej, niż opartej na poniższych postanowieniach.
 5. 12.5 Obsługa Gry nie bierze odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą bezpośrednie lub pośrednie odnośniki (tzw. linki) umieszczane na stronach operatora, a które nie należą do oferty operatora. Obsługa Gry w żadnym stopniu nie odpowiada za treść tych stron. Odpowiedzialność za tę treść spoczywa na Obsłudze danych stron.

§ 13 Ochrona danych

 1. Informacje o sposobie, zakresie, miejscu i celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych związanych z Umową, o danych wymaganych do dokonywania zamówień, jak również informacje o dostępie do danych Użytkownika oraz o prawie do edycji, zablokowania i usunięcia danych osobowych znajdują się w Przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 14 Wybór prawa / Właściwość miejscowa sądu

 1. 14.1 Wszelkie spory będą rozpatrywane w oparciu o prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 14.2 W celu rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, za właściwość miejscową sądu ustala się Kraków.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2021 r.